NG image
NG image
NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Burgerlijk recht

Gevolgen van het coronavirus voor gerechtelijke procedures - UPDATE

De door de overheid genomen maatregelen in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie hebben onvermijdelijk ook een weerslag op het functioneren van justitie.

In het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 werd een regeling uitgewerkt om de rechtszekerheid te waarborgen en een overbelasting van de gerechten na de afloop van de corona-crisis te vermijden. Deze regeling werd verlengd bij koninklijk besluit van 28 april 2020.

De voorlopige en mogelijks verlengbare regels kunnen actueel samengevat worden als volgt:

• Verlenging van verjaringstermijnen en andere termijnen om een rechtsvordering in te stellen voor burgerlijke gerechten: verstrijken deze termijnen in de periode van 9 april 2020 tot en met 17 mei 2020, dan worden die termijnen verlengd met één maand tot met 17 juni 2020.

• Verlenging van de termijnen van rechtspleging (zoals conclusietermijnen) of om een rechtsmiddel in te stellen (zoals hoger beroep) voor burgerlijke gerechten: wanneer deze termijnen verstreken in de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, worden die termijnen verlengd met één maand tot en met 3 juni 2020. Eventuele navolgende termijnen schuiven op.

Op gemotiveerd verzoek van een partij kan de rechter in spoedeisende gevallen wel de verlenging van termijnen van rechtspleging uitsluiten.

• Principiële schriftelijke behandeling: alle burgerlijke zaken voor hoven en rechtbanken die voor behandeling zijn vastgesteld op rechtsdagen van 11 april 2020 tot en met 17 juni 2020 en waarin alle partijen hebben geconcludeerd, worden in beraad genomen op basis van de conclusies en stukken, zonder mondelinge pleidooien.

Indien alle partijen zich verzetten tegen de schriftelijke behandeling, wordt de zaak uitgesteld. In alle andere gevallen beslist de rechter om de zaak te behandelen (desgevallend via videoconferentie) of alsnog uit te stellen. Indien u meer informatie wenst over deze voorlopige regeling en de impact ervan op uw situatie of uw dossier, aarzel dan niet om ons te contacteren.