NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Ondernemingsrecht

Basisbankdienst voor ondernemingen mogelijk vanaf 1 mei

Alvorens een onderneming kan deelnemen aan het economische verkeer, dient deze conform de wet te beschikken over een bankrekening. Uit de praktijk blijkt echter dat het nakomen van deze verplichting voor sommige ondernemingen geen evidentie betreft omwille van de moeilijkheden die ze ondervinden bij het openen en/of het behouden van een bankrekening. Om hieraan tegemoet te komen, voerde de wetgever dan ook een basisbankdienst in voor ondernemingen.

In lijn met het initiatief dat reeds in 2003 werd genomen voor consumenten, nam de wetgever op 8 november 2020 de wet houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen aan. Met het oog op de spoedige inwerkingtreding ervan, lichten wij graag de krachtlijnen van deze nieuwe wetgeving toe.

Wie komt in aanmerking?

De wet is van toepassing op iedere eenmanszaak, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (hierbij gelden enkele uitzonderingen zoals o.a. de publiekrechtelijke rechtspersoon) die in België gevestigd is.

De onderneming dient aldus ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, dan wel dient ze zulke inschrijving te hebben aangevraagd.

Wat houdt de basisbankdienst in?

Via de basisbankdienst wordt de onderneming in de mogelijkheid gesteld om betalingstransacties uit te voeren. Zulks omvat onder andere domiciliëringen, transacties via een betaalinstrument en het maken van (internationale) overschrijvingen. Daarnaast kan de onderneming via de basisbankdienst cash opnemen en storten op een rekening binnen de EER.

Gezien de dienst geen recht toekent om een krediet te verkrijgen, kunnen de bovenvermelde betalingstransacties evenwel niet leiden tot een debetstand.

Hoe verloopt de aanvraag?

Alvorens een onderneming beroep kan doen op de basisbankdienst, dient zij zelf te trachten de betalingsdiensten te bekomen via een gebruikelijke marktbevraging.

Wanneer een kredietinstelling dit weigert, dient zij zulks voortaan uitdrukkelijk en voldoende te motiveren binnen de tien dagen nadat de onderneming haar aanvraag heeft ingediend1. Daarnaast verplicht de wet de kredietinstelling om tevens de betreffende klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedures uitdrukkelijk te vermelden.

Indien een onderneming drie weigeringen kan bijbrengen, kan zij vervolgens een aanvraag richten tot de basisbankdienstkamer. Zulke aanvraag verloop schriftelijk via een formulier dat iedere kredietinstelling hiervoor ter beschikking stelt.

Na het advies te hebben ingewonnen van de cel voor financiële informatieverwerking, duidt de kamer een kredietinstelling aan die de basisbankdienst moet verlenen aan de onderneming (de basisbankdienst-aanbieder).

Slechts in een beperkt aantal omstandigheden kan de basisbankdienst toch geweigerd of naderhand opgezegd worden door de basisbankdienst-aanbieder, zoals o.a. wanneer een persoon uit het bestuur van de onderneming of de ondernemer zelf veroordeeld werd voor oplichting of bedrieglijke bankbreuk.

Wanneer is een aanvraag mogelijk?

De regeling aangaande de basisbankdienst voor ondernemingen treedt in werking vanaf 1 mei 2021.


Indien uw onderneming op heden moeilijkheden ondervindt bij het openen en/of het behouden van een bankrekening, staan wij graag te uwer beschikking voor verdere toelichting. Wij bekijken desgevallend graag samen met u de mogelijkheden tot het bekomen van een basisbankdienst, alsook begeleiden wij u graag met de opstart van uw vennootschap. Mocht u omtrent het voorgaande nog vragen hebben, aarzel dan ook niet om ons vrijblijvend te contacteren: joris.deroo@nelissengrade.com en jens.behets@nelissengrade.com.