NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Strafrecht en fraude

Professionele verhuurders van auto’s – mogelijks niet langer derden te goeder trouw in geval van drugsmisdrijven

Vermits daders van drugsgerelateerde feiten vaak gebruik maken van gehuurde wagens, heeft het Hof van Cassatie op 9 maart 2021 een zeer bijzonder arrest geveld, met verregaande gevolgen voor professionele autoverhuurders.

Omdat drugsmisdrijven in het merendeel van de gevallen gepleegd worden met de hulp van verscheidene voertuigen, biedt artikel 4 § 6 van de Drugswet de rechter de mogelijkheid om, onverminderd de toepassing van de artikelen 42 en 43 Strafwetboek, de verbeurdverklaring te bevelen van voertuigen die hebben gediend om drugsmisdrijven te plegen en dit zelfs indien deze geen eigendom zijn van de veroordeelde.

De verbeurdverklaring in het kader van drugsmisdrijven kan dus een derde raken in diens eigendomsrechten over het betrokken voertuig. Om hiertegen op te komen, kan de derde zijn aanspraken op dat voertuig doen gelden voor de rechter.

Het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf en het recht op eigendom verzetten zich er immers tegen dat een derde te goeder trouw, die niet wist en niet kon weten dat zijn voertuig werd of zou worden gebruikt om drugsmisdrijven te plegen, het slachtoffer wordt van dergelijke verbeurdverklaring.

Bij de beoordeling van deze verbeurdverklaring onder derden wordt louter rekening gehouden met de goede trouw en de betrokkenheid van de derde bij het misdrijf. Het loutere feit dat de derde niet is veroordeeld voor het kwestieuze drugmisdrijf volstaat niet om de verbeurdverklaring ervan lastens de dader te beletten.

Om deze goede trouw te evalueren zal de rechter onder meer rekening houden met het gegeven of de derde al dan niet ingevolge een hem verwijtbare gedraging heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het drugsmisdrijf. Dit zal gebeuren door de bodemrechter aan de hand van concrete elementen uit het strafdossier.

Het Hof van Cassatie heeft nu in haar arrest van 9 maart 2021 geoordeeld dat professionele autoverhuurders in sommige gevallen niet als derde te goeder trouw aanzien kunnen worden met betrekking tot de verbeurdverklaring onder derden (Cass. 9 maart 2021, AR P.20.1171.N.).

Het Hof is immers van mening dat een professionele verhuurder van auto’s niet onwetend kan zijn van de gangbare praktijk in en rond Antwerpen, waarbij huurvoertuigen worden gebruikt door vaak jonge drugsdealers voor het dealen van drugs. Het Hof oordeelde dat wanneer een professionele verhuurder een voertuig verhuurt aan een jonge bestuurder met een recent verworven rijbewijs, in strijd met haar huurvoorwaarden en hiertoe cash betaald wordt, dit bij de verhuurder de nodige vragen zou moeten doen rijzen.

De rechter kan aldus uit voormelde factoren afleiden dat, wanneer er vervolgens met dit voertuig drugsfeiten gepleegd worden, de verhuurder wist of had moeten weten dat dit het doel was waarmee de wagen werd gehuurd. De professionele verhuurder kan volgens het Hof van Cassatie bijgevolg niet langer als een derde te goeder trouw worden beschouwd.

Het is nu dus meer dan ooit belangrijk dat de professionele verhuurder zich vergewist van de leeftijd van de huurder, de datum en geldigheid van diens rijbewijs en de betalingsmodaliteiten.

Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, kan u steeds terecht bij Nelissen Grade Advocatenassociatie.