NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Aansprakelijkheidsrecht en schade

Het verval van het recht tot sturen: Wat is de weerslag van een rijverbod op de verschillende categorieën van rijbewijzen in uw bezit?

U bent vrachtwagenchauffeur en u begaat met uw gezinswagen een verkeersovertreding. U wordt voor deze overtreding gedagvaard en dient te verschijnen voor de politierechtbank. De politierechter legt u een rijverbod op voor enkele maanden.

Wat betekent dit voor de uitoefening van uw beroep als vrachtwagenchauffeur?
Het verval van het recht tot sturen, beter bekend als het rijverbod, is een sanctie die de politierechter kan opleggen naar aanleiding van het overtreden van de Wegverkeerswet.

Wanneer de politierechter deze sanctie oplegt, zal diegene die het verkeersmisdrijf heeft begaan worden ontzet uit zijn recht om een motorvoertuig te besturen. Dit kan levenslang, maar zal doorgaans tijdelijk worden opgelegd.

DE BEPERKING VAN HET VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN

Aangezien het vaak voorkomt dat verkeersovertreders meerdere rijbewijzen hebben behaald voor verschillende categorieën van motorvoertuigen, is het opportuun te weten voor welke rijbewijzen de politierechter een rijverbod moet opleggen.

De Wegverkeerswet bepaalt dat de rechter het rijverbod kan beperken tot de categorieën van motorvoertuigen die hij noodzakelijk acht. In dat geval moet het rijverbod minstens worden uitgesproken voor de categorie van voertuigen waarmee u de overtreding heeft begaan.

Dit betekent dat het de politierechter vrij staat te kiezen voor welke categorieën van motorvoertuigen een rijverbod zal worden opgelegd. De enige vereiste is dat indien de overtreding werd begaan met bijvoorbeeld een wagen van categorie B, er minstens voor de categorie B een rijverbod moet worden opgelegd. De rechter is dus niet verplicht een verval uit te spreken voor elke categorie van motorvoertuigen waarvoor u uw rijbewijs heeft behaald.

Zo is er de mogelijkheid voor overtreders die zowel een rijbewijs B, C en C + E hebben om enkel een rijverbod opgelegd te krijgen voor de voertuigen categorie B, indien zij de verkeersovertreding hebben begaan met een voertuig categorie B.

Echter, gelden er twee uitzonderingen op deze regel.

(1) Sinds 2015 wordt aan het rijverbod vaak ook het behalen van herstelexamens en/of herstelonderzoeken gekoppeld. In dat geval maakt de politierechter uw herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor het theoretisch dan wel het praktisch rijexamen en/of het medisch of psychologisch onderzoek.

Indien de rechter het slagen voor één of meerdere van deze examens of onderzoeken oplegt, dan is het hem op grond van de Wegverkeerswet niet toegelaten om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van motorvoertuigen.

De politierechter is in dit geval verplicht het verval uit te spreken voor alle categorieën van motorvoertuigen. In het voorbeeld waar een vrachtwagenchauffeur een rijverbod krijgt opgelegd, zal zowel een rijverbod gelden voor de wagens categorie B als de vrachtwagens categorie C, ook al heeft deze de overtreding niet begaan met een voertuig categorie C.
Belangrijk is dat het hier gaat over de beperking van het rijverbod, niet de beperking van de herstelexamens.

(2) In bepaalde omstandigheden kan de rechter u tevens een alcoholslot opleggen. Ook in dit geval is de politierechter verplicht het rijverbod uit te spreken voor alle categorieën van motorvoertuigen.

DE BEPERKING VAN DE HERSTELEXAMENS

De politierechter heeft op basis van de Wegverkeerswet, naast de mogelijkheid om het rijverbod te beperken, ook de mogelijkheid om de herstelexamens te beperken tot de categorie van voertuigen waarmee de verkeersovertreding werd begaan. Dit zodat de verkeersovertreder bij een veroordeling tot één of meerdere herstelexamens niet noodzakelijk het examen dient af te leggen voor zijn hoogst behaalde rijbewijs. Dit laatste is namelijk wel de regel.

De beperking van de herstelexamens is altijd mogelijk. Dit in tegenstelling tot de mogelijkheid van de rechter om het rijverbod te beperken. Daar gelden, zoals eerder aangehaald, twee uitzonderingssituaties.

Het is dus perfect mogelijk dat u enerzijds een rijverbod krijgt opgelegd voor alle categorieën van motorvoertuigen, maar dat u enkel voor uw rijbewijs B het theoretisch en/of praktisch examen opnieuw dient af te leggen.

Tot slot is het belangrijk om hierbij op te merken dat zowel wat de beperking van het rijverbod als wat de beperking van de herstelexamens betreft, de politierechter de mogelijkheid heeft, en dus niet verplicht is, om dit te beperken tot de categorie van voertuigen waarmee de overtreding werd begaan.