NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Ondernemingsrecht

Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig? De nieuwe dwingende regels voor het invorderen van facturen van consumenten.

Vanaf 1 september 2023 zal de wetgeving rond de invordering van onbetaalde facturen ingrijpend veranderen. Op deze dag wordt het nieuwe boek XIX van het wetboek economisch recht van kracht, dat verschillende belangrijke beperkingen vastlegt omtrent het invorderen van facturen bij consumenten.

Algemene voorwaarden of factuurvoorwaarden die in strijd zijn met deze nieuwe wetgeving zijn verboden en kunnen nietig verklaard worden door de rechtbank en zullen niet langer afdwingbaar zijn ten aanzien van de consument op de punten waarin deze afwijken van de dwingende wetgeving.

Elke onderneming die op regelmatige basis diensten of goederen levert aan consumenten heeft er dan ook alle baat bij om te zorgen dat haar algemene voorwaarden in regel worden gebracht met de nieuwe wetgeving. Bij gebreke aan een wetsconforme update bestaat het risico dat haar betaalvoorwaarden niet-afdwingbaar worden.

Zo wordt het onder meer wettelijk verplicht om de consument voldoende tijd te bieden om zijn schulden aan te zuiveren, en zal een onderneming slechts na een eerste (kosteloze) aanmaning en met inachtneming van de wettelijke termijnen kunnen overgaan tot het aanrekenen van nalatigheidsinteresten en een schadevergoeding. Deze kosteloze eerste aanmaning dient aan de wettelijke vormvereisten te voldoen.

Deze interesten en de contractuele schadevergoedingen worden daarnaast ook wettelijk geplafonneerd. Mochten het schadebeding of de nalatigheidsinteresten deze wettelijke plafonds overschrijden, zullen deze in het kader van een gerechtelijke procedure niet langer afdwingbaar zijn.

De wetgever heeft beslist om deze dwingende plafonds af te laten hangen van de grootorde van de ingevorderde facturen, waardoor er afhankelijk van het ingevorderde bedrag verschillende wettelijke grenzen gehanteerd worden. Hoewel deze verschillende grenzen het toelaten om een gepast maximumbedrag vast te stellen, zal de complexiteit van deze wetgeving zich ook vertalen naar de praktijk.

De algemene voorwaarden van een onderneming zullen aangepast moeten worden om deze verschillende nieuwe grenzen op een efficiënte wijze moeten implementeren, zonder in te boeten aan transparantie. Ook de reeds ingevoerde beperkingen op verboden clausules mogen daarbij niet uit het oog verloren worden (boek VI van het wetboek economisch recht).

De nieuwe wetgeving kan een ingrijpende impact hebben op de wijze waarop ondernemingen de invordering van hun facturen organiseren. Alle handelingen die in strijd zijn met deze wetgeving zullen bovendien nietig zijn, reden waarom het noodzakelijk is om na te gaan of uw algemene voorwaarden nog in regel zijn met de nieuwe wetgeving.

Zoals steeds is Advocatenassociatie Nelissen Grade beschikbaar om samen met u te kijken of uw algemene voorwaarden in regel blijven met de steeds complexere wetgeving. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende afspraak, om te bekijken wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen. U kan eenvoudig contact met ons opnemen per email op jens.behets@nelissengrade.com en joris.deroo@nelissengrade.com.