NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Reisrecht

Hoe wapent u zich tegen het coronavirus? De tegoedbon als betaalalternatief bij annuleringen van pakketreizen

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de reissector. Daarom worden uitzonderlijke maatregelen genomen om te voorkomen dat ondernemingen over kop gaan. U als reisorganisator krijgt de mogelijkheid om een tegoedbon uit te geven wanneer een pakketreis wordt opgezegd omwille van het coronavirus.

Minister Muylle heeft met het Ministerieel Besluit d.d. 03 april 2020 de nodige aanpassingen aangebracht aan het eerste basis Ministerieel Besluit d.d. 19 maart 2020.

Ik herhaal nog even de belangrijkste punten en nuanceer waar nodig, rekening houdend met wat de praktijk ons tot dusver heeft geleerd: ...

De mogelijkheid die het Ministerieel Besluit u biedt, is uitzonderlijk, tijdelijk en begeleidend.

Het Ministerieel Besluit is enkel van toepassing op pakketreizen die omwille van de coronacrisis worden opgezegd. Het maakt niet uit of de reis werd opgezegd door de reiziger dan wel door uzelf.

Een annulering omwille van de coronacrisis is dus een noodzakelijke voorwaarde om op het Ministerieel Besluit beroep te kunnen doen. Een negatief reisadvies uitgaande van Buitenlandse Zaken in het land van vertrek of het land van bestemming is tot nog toe het enige objectief criterium dat dient te worden gehanteerd. Een automatische annulering is in ieder geval niet aan de orde. De pakketreisovereenkomst dient altijd uitdrukkelijk te worden opgezegd door een van de partijen.

U heeft als reisorganisator een keuzerecht en u kan bij annulering derhalve kiezen om het door de reiziger betaalde bedrag aan hem terug te betalen dan wel om hem een tegoedbon aan te bieden.

Enkel de reisorganisator –en dus nooit de doorverkoper– heeft het recht om de tegoedbon af te leveren. De geldelijke waarde van de tegoedbon is gelijk aan de door de reiziger effectief betaalde som voor de geannuleerde reis. De tegoedbon bevat dus ook het commissieloon dat de reiziger heeft betaald aan de doorverkoper.

De doorverkoper kan de tegoedbon doen toekomen in handen van de reiziger, evenwel zonder de tegoedbon te wijzigen en zonder het op zijn naam over te schrijven dan wel aan te passen.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij van haar kant een tegoedbon uitschrijft ten voordele van de reiziger, dan kan deze tegoedbon louter ter informatieve titel als bijlage gevoegd worden bij de door de reisorganisator afgeleverde tegoedbon. Op die manier spoort u de reiziger aan om bij u een reis bij dezelfde luchtvaartmaatschappij te boeken.

Om dezelfde reden mag de identiteit van de doorverkoper vermeld worden op de tegoedbon uitgegeven door de reisorganisator.

Het Ministerieel Besluit d.d. 03.04.2020 bevestigt dat de tegoedbon geldt als een titel t.a.v. de reisorganisator die hem heeft uitgegeven. Dit betekent dat de tegoedbon enkel kan worden verzilverd t.a.v. uzelf en niet t.a.v. een andere reisorganisator.

Het Ministerieel Besluit heeft uitwerking vanaf zijn publicatie in het Belgisch Staatblad en heeft een geldigheidsduur van drie maanden. Derhalve kan de tegoedbon enkel worden afgeleverd tussen 20 maart en 19 juni 2020.

Het is niet vereist dat de vertrekdatum van de opgezegde reis plaatsvindt tussen 20 maart en 19 juni. Het is enkel vereist dat de reis wordt opgezegd omwille van de coronacrisis en zolang de coronamaatregelen gelden.

Het Ministerieel Besluit verwijst naar de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid d.d. 31 januari 2020. Dit zou kunnen geïnterpreteerd worden in die zin dat de tegoedbon ook zou kunnen afgeleverd worden voor alle pakketreizen die na 31 januari en voor 20 maart werden geannuleerd en waarvoor op die datum nog geen terugbetaling gebeurde.

De tegoedbon heeft een geldigheidsduur van minstens één jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte. U kan als reisorganisator ook beslissen om de geldigheidsduur van de tegoedbon te verlengen.

De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren, maar kan deze wel gebruiken naar eigen keuze.

De bon kan derhalve worden aangewend voor eenzelfde reis dan wel een andere reis.

Niets verplicht de reiziger om de tegoedbon effectief te verzilveren. Het Ministerieel Besluit dd. 03.04.2020 stelt nu dat indien de reiziger de tegoedbon niet heeft verzilverd binnen één jaar na afgifte van de tegoedbon, dat zijn recht op terugbetaling dan herleeft. Deze termijn van één jaar is bindend en geldt eveneens wanneer u als reisorganisator de geldigheidsduur van de tegoedbon zou hebben verlengd boven één jaar.

Indien de reiziger, na het verstrijken van bovenvermelde termijn van één jaar, verzoekt om terugbetaling van hetgeen hij reeds betaalde, dan is de reisorganisator slechts gehouden om deze som terug te betalen binnen een termijn van 6 maanden.

Het moge duidelijk zijn dat een transparante en correcte communicatie met de doorverkoper essentieel is om op een vlotte manier gebruik te maken van deze mogelijkheid om een tegoedbon aan te bieden aan de reiziger.

Middels mijn ontwerpbrief zet u alvast een goede, duidelijke eerste stap.

U vindt hier volgende documenten:
- aangepast voorbeeld van de tegoedbon
- ontwerpbrief naar de doorverkoper
- verklaring op eer die de doorverkoper kan gebruiken

Indien u echter problemen ondervindt met de medewerking van de doorverkoper, dan wel met de reiziger, dan sta ik vanzelfsprekend steeds te uwer beschikking om u hierin verder te begeleiden.

Succes verder!
Pascal NELISSEN GRADE